El. paštas           Prisijungti

 VEPRIŲ MOKYKLOS ISTORIJA 

VEPRIŲ PARAPINĖ MOKYKLA 

Tikslių žinių apie parapinės mokyklos gyvavimą Vepriuose nėra. Žinoma, kad XIX a. pirmoje pusėje,  kuomet žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva Lietuvoje buvo steigiamos mokyklos  prie parapijų, Vepriuose taip pat buvo įsteigta parapinė mokykla. Ji tikriausiai galėjo dirbti taip, kaip ir visos parapinės mokyklos, kuriose  be tikybos dalykų buvo reikalaujama mokytis rašto, gramatikos, retorikos ir dialektikos. Mokymo programų parapinės mokyklos neturėjo. Mokslo metai dažniausiai prasidėdavo rudenį, nustojus ganyti gyvulius, (apytikriai po lapkričio 1d.) ir baigdavosi pavasarį, kai reikėdavo išginti. 

RUSIŠKA VEPRIŲ PRADŽIOS MOKYKLA 

         1863 m. arba 1864 m. buvo įsteigta pradžios mokykla su dėstomąja rusų kalba. Pradžios mokykla stovėjo tarp bažnyčios ir klebonijos, šalia Veprių šulinio (šulinys buvo mokyklos vidiniame kieme).

 01

Veprių šulinys buvo pirmosios Veprių pradžios mokyklos vidiniame kieme. 

      Mokyklos pastatas buvo medinis, gana senas, turėjęs daugiau kaip 100 metų. Priemenė dalijo jį į du galus: viename buvo įsikūrusi Veprių valsčiaus raštinė, kitame - pradžios mokykla. Vienoje patalpoje buvo klasė, kurioje mokėsi visi trys skyriai, kitoje – mokytojų kambarys. 1864 m. mokyklos inventorių tesudarė 6 nevienodo ilgumo suolai be pakeliamų viršelių. Suoluose susėsdavo maždaug po 5 – 6 mokinius. Buvo rašomoji lenta, skaitytuvai, knygų spinta, trys žemėlapiai. Likusį inventorių sudarė caro ir carienės portretai. Rašymui daugiausia buvo naudojamos lentelės – grifeliai. Vadovėlius mokiniams duodavo veltui, sąsiuvinių nebuvo. Juos siūdavo ir liniuodavo patys mokiniai.

        Mokyklos kieme buvo kitas namas. Viename jo gale gyveno urėdas, antrame – mokyklos ir valsčiaus sargas. Šalia sargo kambario buvo ilgas ir siauras kambarys – mokinių bendrabutis. Bendrabučio pasieny stovėjo narai, ant kurių mokiniai, pasitiesę čiužinėlius,  miegodavo. Jokių baldų nebuvo. Dėžutes su daiktais mokiniai laikydavo po narais. Bendrabuty gyvenę mokiniai keldavosi labai anksti – 5 val., kada bažnyčioje skambindavo poteriams. Vaikai kalbėdavo rytines maldas, po to patys virdavo sau valgį, o sargienė užkurdavo krosnį.

      Carinės priespaudos metais Veprių pradžios mokykla, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, išgyveno sunkų laikotarpį ne tik dėl to, kad buvo mokoma ne gimtąja kalba, kad mokė ne lietuviai mokytojai, bet ir dėl biurokratijos varžomo pedagoginio proceso organizavimo. Mokykla buvo atitrūkusi nuo gyvenimo, dirbo mokytojai, neturintys reikiamo išsilavinimo. Mokykloje buvo stengiamasi įskiepyti nuolankumą carui, jo valdžiai, todėl prieš pamokas ir po jų buvo kalbama rusiškai.

 

VEPRIŲ PRADINĖ MOKYKLA TARPUKARIO LAIKOTARPIU

1914 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Mokykla buvo uždaryta. 1915 m. Lietuvą okupavo vokiečiai. Okupacinis režimas buvo įvestas ir Vepriuose. Vokiečiai smarkiai apiplėšė apylinkės valstiečius. Jie nesirūpino vepriškių švietimu, tačiau vietinių gyventojų rūpesčiu 1916 m. lapkričio 1 d. Vepriuose vėl buvo atidaryta mokykla. Darbas pradėtas senose patalpose su 75 mokiniais. Mokytojas buvo lietuvis, pirmą kartą mokyklos istorijoje dėstomoji kalba – lietuvių.

1920 m. mokykla persikėlė į dvaro oficinijos patalpas (dabartinis buvusio darželio pastatas). Pastatas buvo vieno aukšto, pastatytas iš tokių pat plytų kaip ir Veprių bažnyčia.

02 Veprių pradžios mokyklos patalpos Veprių dvaro oficinijoje

1921-1922 m. veikia pilna dvikomplektė pradinė mokykla, kurioje  dirbo du mokytojai, 1922 m. išleista pirmoji IV skyriaus laida. Pirmuoju mokyklos vedėju paskirtas mokytojas Galvanauskas.

1925 m. iš dvaro oficinijos patalpų mokykla perkelta į medinį pastatą miestelio centre (dabartinės ambulatorijos vietoje), nes pastato prireikė įsteigtai mechanizacijos mokyklai.

 03Veprių pradžios mokykla iš kiemo pusės (pastatas buvo dabartinės ambulatorijos pastato vietoje). Pastatas buvo pastatytas 1904 m., 1930 m. buvo kapitališkai suremontuotas.

 04

 Didėjant mokinių skaičiui dalis mokinių mokėsi Gumbelevičiaus namuose.

1937 m. buvo atidarytas trečias komplektas.

1939 m. veikė šešių skyrių pradinė mokykla. Vedėjas –  A. Maldutis.

 

VEPRIŲ SOVIETMEČIO LAIKOTARPIU

Karo metais mokykla veikė su pertraukomis. 1944-1945 m. reorganizuota į progimnaziją. Jos direktoriumi paskirtas Jonas Jurkūnas.

1948 m. iš žemės ūkio mokyklos buvo išnuomotos dvaro oficinijos patalpos ir į jas atkelta mokykla.

1949 m. įkurta mokyklos biblioteka.

1949-1950 m. mokykla performuota į septynmetę mokyklą, buvo septyni skyriai.

1957-1958 m. mokykla tapo vidurine. Pirmasis vidurinės mokyklos direktorius buvo J. Jurkūnas.

1959 m. išleista pirmoji abiturientų laida.

1962 m. prasidėjo draugystė su Latvijos Lielvardės bei Estijos Achijos mokyklomis. Draugystė, bendradarbiavimas tęsėsi apie 30 metų.1966 m. mokykloje nebuvo išleista abiturientų laida, nes dėl mažo mokinių skaičiaus nebuvo 11 kl.

1967 m. mokykla perkelta į naują pastatą, kur veikia ir dabar. Mokyklos direktorius Vincas Lukša perėmė iš statybininkų  naujo mokyklos pastato raktą. Mokykloje mokėsi 213 mokinių, dirbo 20 mokytojų.

 05

Dabartinio Veprių vidurinės mokyklos pastato statyba 1967 m.

Daug dėmesio ir laiko buvo skiriama aplinkos sutvarkymui, naujose patalpose kūrėsi kabinetai, turtinama materialinė bazė.

Aktyviai veikė būreliai: orkestras, ansamblis, dramos, sporto ir kt.

 

VEPRIŲ VIDURINĖ MOKYKLA PO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO

1990 m. po  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo mokykla pradėjo naują istorinį laikotarpį.

Nuo 1992 m. mokyklai vadovauja direktorė Rima Ramanauskienė.

Nuo 2000 m. sėkmingai vykdomi mokykloje parengti ir įvairių fondų paramas gavę respublikiniai projektai („Etnokultūros klubas „Geldutė“, „Mano mokykla“ ir kt.). Jų pagrindu pradėta kurti mokyklos kompiuterinė techninė bazė.

2000-2001 m. m. mokykla tapo profiline vidurine.

2001m. įsteigtas “Europos klubas”.

2000 m. įrengta skaitykla, kurioje 2004 m. įrengtos  5 kompiuterizuotos darbo vietos. Kuriama biblioteka kaip mokyklos informacinis centras.

2000-2001 m. m. pradėta įgyvendinti profiliavimo pradmenis atitinkantį ugdymą 9-10 kl. Įvestas pagilintas lietuvių k., matematikos, vokiečių k. mokymas.

4 kl. pradėtas įgyvendinti kryptingas meninis ugdymas.

2002-2003 m. m. 1 kl. įgyvendinama kryptingo meninio ugdymo programa.

2, 3 kl. įvedamas ankstyvasis anglų k. mokymas. Aktyvinamas projektinis darbas, plečiasi tarptautiniai ryšiai su Europos šalių mokyklomis.

2003-2006 m. sukurta moderni informacinių technologijų bazė, įvestas internetinis ryšys.

2003-2004 m. m. mokykla kartu su Leipcigo am Adlerio mokykla aktyviai rengė ir įgyvendino tarptautinį jaunimo mainų projektą „Visi skirtingi, visi lygūs“, kuriam paramą skyrė Europos Sąjungos programa „Jaunimas“.

2003 m. mokykloje įsteigtas  Tolerancijos ugdymo centras.

2002-2005 m. įgyvendinamas Comenius 1 mokyklos tobulinimo projektas “ARIV- prieš rasizmą, netoleranciją ir smurtą“ (koordinatorė Ieva Ramanauskaitė – Skauronė). Projekto partneriai:

1. Projekto koordinatorius:
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8, Vicenza, Italija.

2. Partnerinės mokyklos:

 • KOOPERATIVE MITTELSCHULE, Viena, Austrija.
 • CEIP- EIXIMENIS, Girona, Catalonija, Ispanija.
 • GYMNASIUM JANA BLAHOSLAVA, Ivančice, Čekija.
 • ZESPOL SZKOL SPOKECZNYCH Nr 2; Kolobrzeg, Lenkija.
 • UKMERGĖ R. VEPRIŲ VIDURINĖ MOKYKLA, Ukmergės r., Vepriai, Lietuva.

2003-2004 m. m. Sližių ir Pageležių pradinės mokyklos tapo Veprių vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriais.

2004-04-30 mokyklai priklauso Sližių ir Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriai.

Mokykloje sudarytos sąlygos kiekvienam ugdytis pagal gebėjimus.

2006 m. m. mokykla kartu su Leipcigo am Adlerio mokykla aktyviai rengė ir įgyvendino tarptautinį jaunimo mainų projektą „Ar pajėgsim išsaugoti taiką?“, kuriam paramą skyrė Europos Sąjungos programa „Jaunimas“ (koordinatorė Aldona Medonienė).

2007-2008 m. baigtos kurti kompiuterizuotos darbo vietos mokytojui. Visuose kabinetuose yra kompiuteris, spausdintuvas, internetinis ryšys.

2006-2009 m. įgyvendinamas Švietimo mainų paramos fondo COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas CLIC: Mokymasis apie Europos pilietiškumą bendradarbiaujant tarptautinėje aplinkoje"(koordinatorė Ieva Skauronė). Projekto mokyklos - partnerės:

3. Projekto koordinatorius:
UTRECHT ST-GREGORIUS COLLEGE, Utrechtas, Olandija

4. Partnerinės mokyklos:

 • Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium, Rathenow, Vokietija
 • Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrechtas, Olandija
 • KMS Stromstraße, Viena, Austrija
 • KMS Baumgartnerstraße, Viena, Austrija
 • Colegiul Tehnic Energetic, Bucharest, Rumunija
 • Ukmergės r. Veprių vidurinė mokykla, Vepriai, Lietuva.

2007-2010 m. mokykla aktyviai rengia bei įgyvendina tautinio ir pilietinio ugdymo programos projektus.

2007 m. įsteigtas ir akredituotas mokyklos profesinio informavimo taškas (PIT).

2008 m. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos organizuotame plakatų konkurse „Koks gražus tavo veidas, gimtine!” dvyliktokės Ieva Bausytės plakatas pripažintas geriausiu.

2009-08-31 uždaromas Pageležių pradinio ugdymo skyrius.

2009 m. gruodžio mėn. vyko gimnazijų ir vidurinių mokyklų, esančių Vilniaus apskrities teritorijoje, istorijos kabinetų apžiūra – konkursas, skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti. Jį organizavo Vilniaus apskrities švietimo taryba ir švietimo draugija „Rytas“. Mūsų mokyklos istorijos kabinetui šiame konkurse skirta pirmoji vieta.

2008-2012 m. mokykla aktyviai dalyvavo tautinio ir pilietinio ugdymo programos projektuose.

2008 m. įgyvendintas projektas „Kas sukrauta kraičio skrynioje“ (koordinatorė Aldona Medonienė), išleistas mokinių kūrybinių darbų atvirukų komplektas.

2009 m. įgyvendintas projektas „Ką man sako tremtis?“ (koordinatorė Aldona Medonienė), išleista tremtinių atsiminimų ir mokinių kūrybinių darbų knygelė „Ką man sako tremtis?“.

2010 m. išleista 50-oji abiturientų laida.

2010-09-01 dėl mažo mokinių skaičiaus Sližių pradinio ugdymo skyriuje veikia tik vienas jungtinių klasių komplektas.

2012-09-01 Sližių pradinio ugdymo skyrius uždaromas dėl mažo mokinių skaičiaus. Visi skyriaus mokiniai pereina mokytos į Veprių vidurinę mokyklą.

2012 m. įgyvendinus projektą „Mokyklos istorija: praeitis ir dabartis“ (projekto vadovė Aldona Medonienė) mokyklos muziejus perkeltas į kitas patalpas, sutvarkytos erdvės, įrengti mokyklos istorijos stendai.

2012 m. rugsėjo 1 d. Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius perkeliams iš avarinės būklės pirties mansardos patalpų į renovuotų Veprių kaimo bendruomenės namų antro aukšto patalpas.

2011-2012 m. įgyvendintas ESF projektas „Pagalvosiu – prisiminsiu – žinosiu“. Sukurta pagalbos mokiniui klasė, įsigyta daug ugdymo priemonių. Pagerėjo pagalbos mokiniui teikimas.

2013 m. įgyvendinama programa „Zipio draugai“ pradinėse klasėse.

2014 m. pradinėse klasėse įgyvendinama programa „Obuolio draugai“.

2014 m. mokykla dalyvavo nacionaliniame projekte „Kuriame respubliką.“ „Atgal į ateitį“.

2014 m. valstybinių brandos egzaminų sesijoje 12 kl. mokinys Lukas Aliuškevičius gavo 100 balų įvertinimą.

2014-2015 m. m. mokykla dalyvauja projekte „Darni mokykla“.

2014 m. pirmą kartą (po mokyklos pastatymo 1967 m.) atlikta pastato sienų ir stogo renovacija.

2014 m. įvedamas elektroninis dienynas.

2014-2015 m. m. 10 kl. mokosi tik 4 mokiniai.

 

VEPRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

2015 m. rugsėjo 1 d. Veprių vidurinė mokykla dėl per mažo mokinių skaičiaus pertvarkyta į dešimtmetę – Veprių pagrindinę mokyklą.

2015–2016 m. m. mokykloje veikia Siesikų gimnazijos klasė, kurioje mokosi mūsų mokykloje praeitais mokslo metais 11 klasių baigę mokiniai. Taip mokiniams sudarytos sąlygos baigti mokyklą. Pamokas veda beveik tie patys mokytojai, kurie mokė 11 kl.

2015-2016 m. mokykloje dėl mažo mokinių skaičiaus yra jungtinė 6,7 kl.

2017 m. mokykla tapo EKO mokyklų tinklo narė, įgyvendinama ekologinio ugdymo programa mokykloje, įkurtas mokyklos daržas.

2016 m. nesuformuota 9 kl.

2017 m. išleista 10 kl. mokinių laida.

Nuo 2017 m. pagrindinėje mokykloje yra tik 8 klasės, dėl mažo mokinių skaičiaus nesuformuojamos 9, 10 kl.

2018 m. mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, kurios naudojamos atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Mokykloje veikia 1-4 kl. ir 5-8 kl. ekolaboratorijos.

 

VEPRIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

2020 m. rugsėjo 1 d., įgyvendinus mokyklos vidaus struktūros pertvarką, prie mokyklos prijungiama Veprių stovykla. Pasikeitė mokyklos pavadinimas – Veprių mokykla-daugiafunkcis centras.

Mokyklai – daugiafunkciam centrui pradėjo vadovauti direktorė Ramutė Liubomirskienė.

Mokykloje 1-8 kl. mokosi 65 mokiniai, yra jungtinė 2,4 kl. Mokyklai daugiafunkciam centrui priklauso Veprių ir Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriai, Veprių stovykla.

MOKYKLOS DIREKTORIAI

Jonas Jurkūnas 1941-1957 m.

Steponas Šidagis 1957-1960 m.

Antanas Katinas 1960-1962 m.

Jonas Zagreckas 1962-1964 m.

Vincas Lukša 1964-1971 m.

Vaclovas Driukas 1971-1976 m.

Bronius Bieliakas 1976-1980 m.

Dalia Kviklienė 1980-1989 m.

Gintaras Praninskas 1989-1991 m.

Rima Ramanauskienė 1992-2020 m.

Ramutė Liubomirskienė pradėjo vadovauti 2020 m. rugsėjo 1 d.