El. paštas           Prisijungti

Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

2016–2017 m. m.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Veprių pagrindinė mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

 1. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
 2. UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

Ugdymo karjerai veiklos planas 2016–2017 m. m. yra derinamas su:

 1. Veprių pagrindinės mokyklos 2016–2017 m. m. Pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planu.
 2. Veprių pagrindinės mokyklos veiklos planu 2016–2017 m. m.

 

 UGDYMO KARJERAI PLANAS

2016 – 2017 m. m.

 Tikslas:

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas.

             Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę;
 2. Siekti, kad mokiniai, remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio pažinimu, priimtų, o tėvai padėtų vaikams priimti adekvačius karjeros sprendimus;
 3. Siekti, kad vadovaudamiesi asmenine ateities vizija mokiniai keltų karjeros tikslus, sudarytų karjeros planą;
 4. Geriausių sėkmės istorijų pavyzdžiu padrąsinti mokinius labiau pasitikėti savo jėgomis, surandant savo karjeros kryptį ir įsitvirtinant darbo rinkoje, siekiant prasmingų gyvenimo tikslų.

 

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingi

1

Aptarti ugdymo karjerai integravimo galimybes (į kuriuos dalykus bus integruojama ugdymo karjerai programa)

Rugsėjo mėn.

J. Palaimienė, dalykų mokytojai

2

Konsultuoti dalykų mokytojus ir klasių auklėtojus dėl ugdymo karjerai integravimo į mokomąjį dalyką ir klasės auklėtojo veiklą.

Rugsėjo – gegužės mėn.

J. Palaimienė, kl.auklėtojai

3

Teikti individualias konsultacijas dėl individualaus ugdymo plano parengimo 10 kl. mokiniams.

Kovo – gegužės mėn.

J.Palaimienė, 10 klasės auklėtoja

4

Konsultuoti 5 – 10 kl. mokinius karjeros plano rengimo tema.

Sausio – balandžio mėn.

J. Palaimienė

5

Organizuoti paskaitą tėvams „Norų ir karjeros sėkmės ryšys“.

Gegužės mėn.

J. Palaimienė

6

Organizuoti klasės valandėles 8-10 klasių mokiniams „Mokinių sėkmės istorijos. Mokiniai mokiniams“.

Kovo mėn.

J. Palaimienė, klasių auklėtojai

7

Organizuoti netradicinio ugdymo dieną – išvyką į įmones, organizacijas kiekvienai klasei.

Per m. m.  

J. Palaimienė, klasių auklėtojai

8

Dalyvauti projekte „Daugiau žinosi – drąsiau pasirinksi“ Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Balandžio mėn.

J.Palaimienė, 10 kl. auklėtoja

9

Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais:

E. Klimovo diferencinio diagnostinio klausimyno atlikimas, aptarimas.

Per m. m.  

J. Palaimienė

10

Teikti stendinę informaciją Karjeros centre, bibliotekoje.

Kas mėnesį

J.Palaimienė, bibliotekininkė

11

Tėvų ir klasės auklėtojų švietimas karjeros klausimais.

Nuolat

J. Palaimienė, klasių auklėtojai

12

Bendradarbiauti su kitomis mokslo ir darbo įstaigomis.

 

Nuolat

J. Palaimienė, klasių auklėtojai

13

Teikti karjeros plano įgyvendinimo periodines konsultacijas mokiniams.

 

Nuolat

 

J. Palaimienė

14

Vykdyti karjeros ugdymo stebėseną.

Nuolat

Pavaduotoja ugdymui

15

Teikti informaciją karjeros planavimo klausimais mokyklos interneto puslapyje.

Nuolat

Pavaduotoja ugdymui, J.Palaimienė, klasių auklėtojai

16

Teikti individualias ir grupines konsultacijas tolesnio mokymosi studijų klausimais.

Nuolat

Konsultacijos turėtų padėti mokiniams suteikti informacijos rūpimais klausimais.

 

Planas gali būti papildomas susitikimais su įvairių profesijų atstovais, išvykomis į susitikimus įmonėse, mokslo įstaigose.

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Medonienė,

plano veiklas įgyvendina  karjeros koordinatorė Jolita Palaimienė ir ugdymo karjerai grupė.

 

 

 

Pagrindiniai dokumentai:

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė –www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje –www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai „Kur stoti?“. forumas. Nuorodos –www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra –www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau –www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. –www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė –www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba –www.jrd.lt