El. paštas          info@vepriumdc.lt +370 340 41290 Šventosios g. 18, LT-20283 Vepriai, Ukmergės r.

Vykdomos programos

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Principai ir būdai

1.

Prevencinė programa,ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.

1-4 kl. prevencinė programa (3 val. per mokslo metus) integruojama po 1 val. į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokas detalizuojant ilgalaikiuose mokomųjų dalykų planuose. 

5-9 kl. prevencinė programa (4 val. per mokslo metus) kiekvienoje klasėje integruojama po 1 val. į dorinio ugdymo, biologijos, chemijos, fizinio ugdymo pamokas. 

Klasių auklėtojai prevencinius užsiėmimus planuoja klasės auklėtojo veiklos plane (3 val. per mokslo metus) ir organizuoja popamokinių renginių metu.

2.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa)

1-4 kl. integruojama į pasaulio pažinimo pamokas, 5-9 kl. integruojama į žmogaus ir gamtos, dorinio ugdymo, biologijos pamokas, klasių auklėtojų, slaugytojos veiklą. Kiekvienoje klasėje integruojama po 3 rengimo šeimai, sveikatos ir lytiškumo ugdymo temas.

3.

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”

Prevencinė programa „Obuolio draugai“

Prevencinė programa „Įveikiame kartu“

LIONS QUEST 

 „Paauglystės kryžkelės“

Integruojama į klasės valandėlę „Zipio draugai” 1 kl. (1 sav. val.).

Integruojama į klasės valandėlę 2,3 kl. (1 sav. val.).

4 kl. integruojama į klasės valandėlės veiklą (1 sav. val.).

Įgyvendinama 5-9 kl. klasių valandėlių metu (1 sav. val.).

4.

Etninės kultūros programa

Etninės kultūros ugdymas pradinėse klasėse įgyvendinamas integruojant po 6 temas per mokslo metus į lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, muzikos, dalykų pamokas ir popamokinių renginių metu. 

5-9 kl. etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose bei popamokinių renginių metu. 2021-2022 m. organizuojami ne mažiau kaip 2 etnokultūriniai renginiai

5.

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“, vykdant pradinio ugdymo programą

1-4 kl. integruojama į pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų, lietuvių kalbos pamokas (iš viso 12 temų). 

Kiekvienoje 5-9 kl. integruojama 17 žmogaus saugos temų į biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos pamokas.

6.

Ugdymokarjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa)

5-9 kl. integruojama po 1 val. per mokslo metus į lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, biologijos, dorinio ugdymo, dailės, geografijos, technologijų dalykų programas (kiekvieno dalyko ilgalaikiuose planuose numatoma po vieną temą, skirtą ugdymui karjerai). Pradinėse klasėse integruojama į klasės valandėles (kiekvienos klasės mokiniams organizuojamos 1-3 klasės valandėles, skirtos karjeros kompetencijų ugdymui) bei į neformalųjį ugdymą.

7. 

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata

Ekologinis ugdymas organizuojamas įgyvendinant “Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos”, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, elementus. 

Integruojama 1-9 kl. po 3 temas į visus mokomuosius dalykus, klasių valandėles, popamokinius renginius.