El. paštas           Prisijungti

Vykdomos programos

Integruotos programos

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Principai ir būdai

1.

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai.

Vykdo pradinio ugdymo mokytojos.

Integruotos į Pradinio ugdymo Bendrųjų programų turinį ir pradinėse klasėse atskirai nevykdomos.

2.

Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas

Vykdo pradinio ugdymo mokytojos.

Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė.

3.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

1-4 kl. prevencinė programa (3 val. per mokslo metus) integruojama į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, kūno kultūros pamokas. Rekomenduojama mokytojams organizuoti integruotas pamokas pasirinkus dienos ar savaitės integruoto ugdymo laikotarpį.

5-8 kl. prevencinė programa (3 val. per mokslo metus)  integruojama į dorinio ugdymo, gamtos, biologijos, chemijos, dailės, kūno kultūros pamokas bei klasių auklėtojų  veiklą.

Klasių auklėtojai prevencinius užsiėmimus planuoja klasės auklėtojo veiklos plane ir organizuoja klasių valandėlių metu.

4.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

5-8 kl. integruojama į žmogaus ir gamtos, dorinio ugdymo, biologijos pamokas, klasių auklėtojų, slaugytojos veiklą. Kiekvienoje klasėje integruojama po 3 rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo temas  pagal su mokyklos direktoriumi suderintą temų planą.

5.

Ankstyvosios prevencijos programa “Obuolio draugai”,

Integruojama į klasės auklėtojo veiklą “Obuolio draugai”  (1 sav. val.)

6.

Sveikatos ugdymo bendroji programa

Programa organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).

Sveikatos ugdymo bendrosios programos  temos pradinėse klasėse integruojamos į pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų, lietuvių kalbos pamokas, klasės valandėles.

Pagrindinio ugdymo programų  klasėse temos integruojamos į gamtos mokslų, lietuvių kalbos pamokas, klasių valandėles. Per mokslo metus  organizuojami 3-4 sveikos gyvensenos užsiėmimai 1-8 klasių mokiniams. Sveikos gyvensenos užsiėmimus klasių valandėlių metu veda visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal su mokyklos direktoriumi suderintą planą.

7.

Etninės kultūros programa

Etninės kultūros ugdymas pradinio ugdymo klasėse įgyvendinamas integruojant po 4-6 temas per mokslo metus į lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, muzikos, pasaulio pažinimo dalykų pamokas ir popamokinių renginių metu.

Pagrindinio  ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinamos neformaliojo  vaikų švietimo užsiėmimuose bei popamokinių renginių metu. Programą integruodami vykdo 5-8 kl. įvairių dalykų mokytojai per muzikos, dailės, istorijos, lietuvių kalbos, technologijų pamokas, klasės renginius, veda pamokas ne tik mokykloje, bet ir kitoje aplinkoje (kraštotyros muziejuje, bibliotekoje, gamtoje ir kt.).

8.

Žmogaus saugos bendroji programa

Žmogaus sauga organizuojama vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V- 1159

 ( Žin., 2012, Nr. 89-4668).

1-4 kl. integruojama į pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų, lietuvių kalbos pamokas. Kiekvienoje klasėje integruojama 12 žmogaus saugos temų.

 5-8 kl. integruojama 16-17 temų į klasių auklėtojų veiklą, technologijų, fizikos, chemijos, biologijos pamokas.

Integruojama žmogaus sauga dienyne įrašoma tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse.

9.

Ugdymo karjerai programa

Organizuojamas pagal mokyklos patvirtintą “Mokinių ugdymo karjerai tvarkos aprašą” (5 priedas), 5-8 kl. integruojama  į lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, biologijos, dorinio ugdymo, dailės, geografijos, technologijų dalykų programas (kiekvieno dalyko ilgalaikiuose planuose numatoma po vieną temą, skirtą ugdymui karjerai).

5-8 kl.  integruojama į klasės valandėles (kiekvienos klasės mokiniams organizuojamos 1-3 klasės valandėles, skirtos karjeros kompetencijų ugdymui),  į neformalųjį ugdymą.

10.

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata

Ekologinis ugdymas organizuojamas įgyvendinant “Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos”, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, elementus.

Integruojama 1-8 kl. po 3 temas į visus mokomuosius dalykus, klasių valandėles.

Integruojama į neformalųjį ugdymą, popamokinius renginius.

11.

Projektas “Sveikatingumo dienos”

1-8 kl. I pusmetyje integruojamas į kūno kultūros, technologijų, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo dalykų programas, neformalųjį švietimą, popamokinius renginius, klasių valandėles.

12.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941

Integruojama į biologijos, gamta ir žmogus pamokas bei klasių auklėtojų veiklą.

13.

Patyčių prevencijos programa „Be patyčių“

Integruojama po 0,5 val. per savaitę į klasių auklėtojų valandėles

14.

SEU programa „Pažinęs save – pažinsi kitus“

Integruojama po 1val. per savaitę į klasių auklėtojų veiklą.