El. paštas          info@vepriumdc.lt +370 340 41290 Šventosios g. 18, LT-20283 Vepriai, Ukmergės r.

Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio elgesio taisyklės

1. Mokymasis.

      Mokinys:

1.1.  siekia mokymosi rezultatų pagal savo išgales, netrukdo mokytis klasės draugams bei mokytojui organizuoti ugdymo procesą pamokoje;

1.2. ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas individualias mokymosi priemones;

1.3. susipažįsta su ugdymosi rezultatais, informacija elektroniniame dienyne;

1.4. dalyvauja mokyklos organizuojamose kultūrinėse, pažintinėse, projektinėse dienose ir kitoje aktyvaus mokymosi veikloje;

1.5. tausoja vadovėlius (aplenkia, neprirašinėja, neplėšo);

1.6. laikosi saugumo reikalavimų ir nustatytų elgesio taisyklių kabinetuose;

1.7. po pamokos palieka tvarkingą darbo vietą.

2. Lankomumas.

       Mokinys:

2.1. nevėluoja į pamokas, nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties;

2.2. praleidęs pamokas,  per tris dienas pateikia raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) praleistų pamokų pateisinimą klasės vadovui. Tėvai (globėjai , rūpintojai) gali pateisinti  ne daugiau kaip už 3 dienas iš eilės  praleistas pamokas;

2.3. neišeina iš mokyklos teritorijos pamokų / pertraukų metu neinformavęs klasės vadovo / mokytojo.

3. Mokiniui draudžiama:

3.1. tyčiotis iš kitų, smurtauti;

3.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus mokykloje ar jos teritorijoje;

3.3. vartoti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas;

3.4. keiktis, vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir t.t.);

3.5. neštis į mokyklą mokymuisi nereikalingus daiktus;

3.6. pamokose naudotis mobiliaisiais telefonais;

3.7. filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu mokyklos teritorijoje;

3.8. gadinti mokyklos turtą, šiukšlinti;

3.9. valgyti, kramtyti kramtomąją gumą pamokose;

3.10. gadinti stendus, ekspozicijas, parodas,  niokoti gėles ir gėlynus.

4. Mokinys privalo:

4.1. pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti su draugais ir vyresniaisiais;

4.2. gerbti gimtąją kalbą ir mokyklos tradicijas;

4.3. informuoti mokyklos administraciją  apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kvaišalų platinimą ar vartojimą ir kitas neleistinas veikas;

4.4. talkinti kuriant  ir saugojant mokyklos edukacines aplinkas;

4.6. kultūringai elgtis mokykloje, kitose ugdymosi aplinkose, renginių metu, valgykloje;

4.7. nustatyta tvarka  pasitikrinti sveikatą ir pateikti sveikatos pažymėjimą.